Disclaimer

Hoewel deze website is gerealiseerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet actueel is. Campaigns Unlimited is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten van informatie, beelden en andersoortig materiaal op deze website, behoren uitsluitend toe aan Campaigns Unlimited of toeleveranciers. Behoudens de in- of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Invenna.

Aanvragen voor toestemming of meer informatie dienen te worden gericht aan:

Campaigns Unlimited
Regentesselaan 11
4835 KK Breda
+31 (0)30 600 20 00
info@campaigns-unlimited.com

Enkele websiteverwijzingen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waar Campaigns Unlimited geen controle over heeft. Daardoor draagt Campaigns Unlimited geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.